Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας”

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 39.627,55 ευρώ (με το ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.